Katalog edukacija

Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija

MI6 (S1)

Društveno korisno učenje

Inoviranje nastavnog procesa kroz društveno korisno učenje. Aktivno učenje. Konkretizacija nastavnih sadržaja na rješavanje konkretnog društvenog problema. Timski rad. Poticanje kritičkog razmišljanja. Povezanost društveno korisnog učenja s projektnom nastavom. Mogućnosti implementacije društveno korisnog učenja kroz različite nastavne predmete i među predmetne teme s naglaskom na praktičnu nastavu i stručnu praksu. Osmišljavanje projekta: istraživanje potreba zajednice (interesnih grupa) i odabir partnera u zajednici. Razvijanje vještina, za pronalazak izvora i tehničke pomoći za rješavanje stvarnog društvenog problema odnosno zadovoljenje društvene potrebe. Primjeri dobre prakse. EU projekti i društveno korisno učenje.

Osnovni podaci
MI5 (S1)

Primjena IKT-a u učenju i poučavanju strukovnih predmeta

Polaznici će se upoznati s mogućnostima i principima korištenja IKT-a u odgoju i obrazovanju. Razvijat će kompetencije potrebne za primjenu IKT-a u nastavnom procesu uz dobro razumijevanje njegovih pedagoških mogućnosti i ograničenja. Razvijat će osviještenost o potrebi integracije digitalne tehnologije, kao i sposobnosti upravljanja procesom integracije digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovni proces. Osvijestit će važnost svrhovite primjene IKT-a, kritičkog pristupa njegovom korištenju te odabira prikladne tehnologije za određenu skupinu učenika i nastavne aktivnosti, uz ostvarivanje planiranih ishoda učenja.

Osnovni podaci
MI3 (S1)

Jačanje andragoških kompetencija

Modul će obuhvaćati sljedeće cjeline:
 Pristup obrazovanju odraslih – funkcije i specifičnosti područja obrazovanja odraslih i njegova važnosti u društvenom kontekstu, u usporedbi s drugim kontekstima, ali i u širem međunarodnom okviru;
 Učenje i poučavanje odraslih – specifičnosti motivacijskog, psihološkog i društvenog učenja odraslih;
 Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih – teorijski principi;
 Komunikacija te glavne teorije grupne dinamike;
 Metode obrazovanja odraslih – široki spektar metoda u poučavanju odraslih i njihova primjena;
 Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih – faze planiranja (uključujući razvoj kurikuluma), organizacije, implementacije i ocjenjivanja u andragoškom ciklusu.

Osnovni podaci
MI2 (S1)

Razvoj kompetencija za razvoj stručnih sadržaja i sadržaja za poučavanje

Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s osnovnim principima izrade obrazovnog sadržaja od analize potreba, korisnika i konteksta, do alata i tehničkih aspekata izrade sadržaja u digitalnom formatu. Istražit će i isprobati različite alate za izradu digitalnih sadržaja, te osmisliti i praktično izrađivati manje dijelove sadržaja. Polaznike će se prilikom osmišljavanja i izrade sadržaja poticati na primjenu suvremenih pristupa učenju i poučavanju. Mogućnosti izrade i ponovnog korištenja otvorenih obrazovnih resursa te različiti modeli licenciranja izrađenih obrazovnih materijala.

Osnovni podaci
MI1 (S1)

Modul za pripravnike

Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s programom polaganja stručnog ispita, odredbama zakonskih i podzakonskih akata, pravilima i formom pisanog dijela stručnog ispita, načinom pisanja pisane priprave za nastavni sat, izvedbom nastavnog sata te načinom polaganja usmenog dijela stručnog ispita.

Osnovni podaci
MT11 (S1)

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje

Sustav vrednovanja (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog). Formativno i sumativno vrednovanje. Ishodi učenja. Metode provjere znanja i elementi ocjenjivanja. Praćenje razvoja kompetencija, stavova i interesa učenika.

Osnovni podaci
MT10 (S1)

Upravljanje razredom

Strategije odgoja. Metode, postupci i načini aktiviranja učenika važnih u razvoju socijalizacije i individualizacije. Metode, postupci i načini osiguravanja rada učenika u organiziranom, poticajnom i produktivnom okruženju. Stvaranje uvjeta za sigurno i multikulturalno okruženje za učenje te okruženje u kojem se poštuje različitost. Nenasilno rješavanje sukoba i poticanje pozitivnih oblika ponašanja, vještine medijacije. Poticanje suradnje i timskog rada.

Osnovni podaci
MT5 (S1)

Odgojno-obrazovni rad s darovitim učenicima

Procjena osobina i identifikacija darovitih učenika. Izrada individualiziranih programa za darovite učenike. Unapređenje mentorskog rada nastavnika i stručnih suradnika s darovitim učenicima. Poznavanje i primjena metoda i oblika rada prilagođenih za rad s darovitim učenicima. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje darovitih učenika.

Osnovni podaci
MT4 (S1)

Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama

Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama – inkluzivno obrazovanje. Prepoznavanje vrsta teškoća. Postupci individualizacije za učenike s teškoćama – način pružanja podrške. Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s teškoćama. Suradnja s roditeljima. Prava učenika s teškoćama.

Osnovni podaci
MT3 (S1)

Planiranje nastave i metodike nastavnog procesa u strukovnom obrazovanju

Strategije obrazovanja. Strategije poučavanja. Strategija doživljaja, iskustveno učenje i refleksija. Strategija stvaranja. Motivacija. Razvoj metakognitivnih vještina, kritičkog i kreativnog mišljenja. Suradničko učenje. Stilovi učenja i višestruke inteligencije. Planiranje nastavnog procesa. Nove tehnologije u nastavi.

Osnovni podaci
MT2 (S1)

Unapređivanje pedagoških kompetencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Izazovi u vlastitoj pedagoškoj praksi. Načini motiviranja učenika. Pristupi i metode poučavanja. Planiranje obrazovnog procesa.

Osnovni podaci

Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT9 (S2)

Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za nastavnike)

Uspostava komunikacije s poslodavcima, uspostava suradničkog odnosa s mentorima kod poslodavaca, uspostava sustava praćenja učenika i njegovog napretka dok je na praktičnom radu kod poslodavca, suradnja s mentorom na osmišljavanju metoda vrednovanja praktičnog rada učenika. Razvoj komunikacijskih vještina kroz konkretne situacije komunikacije s tvrtkama poslodavcima i mentorima u suradničkim tvrtkama.

Osnovni podaci
MT8 (S2)

Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za ravnatelje)

Poduzetničke kompetencije ravnatelja i uspostava aktivne komunikacije s poslodavcima. Zajedničke suradnje s tvrtkama i zajednicom kako bi se stekla praktična znanja i vještine potrebna za razvoj škole i lokalne zajednice. Obostrani razvoj novih ideje kroz aktivnosti suradničkog odnosa koji za svrhu ima zajedničku viziju, ciljeve, vrijednosti i principe suradnje. Iskorištavanje resursa i pomoć gospodarskoga subjekta u edukaciji i usavršavanju nastavnika i uspostava sustava praćenja nastavnika tijekom i nakon usavršavanja kod poslodavca. Izgrađivati ljudske kapacitete i razvijati strategiju škole na način da predstavljaju održivu multi-partnersku poslovnu i tehnološku potporu gospodarstvu i lokalnoj zajednici. Razvijanje komunikacijskih i marketinških vještina u praksi kroz konkretne situacije komunikacije s tvrtkama i poslodavcima. Razvijanje niza prenosivih vještina, kao što su inicijativnost, organizacijska i komunikacijska umijeća, sposobnost odlučivanja, poznavanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i snalaženje u društvu u suradnji s poslodavcima i lokalnom zajednicom.

Osnovni podaci
MT7 (S2)

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršavati u struci kroz rad kod poslodavca.

Osnovni podaci
MT6 (S2)

Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima (npr. zakonska regulativa i sl.) nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi.
Preporučeni sadržaj/struktura modula:
● Izazovi i iskustva u vlastitoj strukovnoj/stručnoj praksi;
● Nova znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Primjeri svladavanja izazova u strukovnoj/stručnoj praksi (rješavanje problema) uz pomoć novih znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Implementacija novih znanja, tehnologija i dobre prakse u vlastitu strukovnu/stručnu i nastavnu praksu;
● Vrednovanje primjene novih znanja, tehnologija i dobre prakse u struci;
● Prijenos novih znanja, tehnologija i dobre prakse na učenike i suradnike.

Osnovni podaci

Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI12 (S3)

Kibernetička sigurnost

Uvod u sigurnost, upravljanje pristupom i sigurnost razvoja softvera; Planiranje kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe; Upravljanje informacijskom sigurnošću i upravljanje rizikom; Pravni propisi i usklađenost; Kriptografija; Sigurnosna arhitektura i dizajn; Telekomunikacije i sigurnost mreže.

Osnovni podaci
MI11 (S3)

Kolegijalno opažanje nastave

Vrjednovanje obrazovanja i nastave; Kolegijalno opažanje nastave; Organizacija opažanja nastave u školi; Faze opažanja nastavnog procesa; Opažanje nastave i profesionalni razvoj nastavnika; Instrumenti za opažanje i samoanalizu nastavnog procesa.

Osnovni podaci
MI10 (S3)

Osnove menadžmenta i menadžerske vještine

Uvod u menadžment. Pojam, vrste i ostale odrednice menadžmenta. Određenje i važnost menadžerskih vještina. Vještine planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole. Vještine upravljanja ljudskim resursima, komuniciranja i odlučivanja. Osnove marketinga i financijskog poslovanja. Upravljanje promjenama. Upravljanje kvalitetom. Strateški menadžment. Specifičnosti menadžmenta u obrazovanju.

Osnovni podaci
MI9 (S3)

Priprema i provedba EU projekata

Metodologija za vođenje projekata. Predprojektna faza. Kriteriji vrednovanja projektne prijave. Analiza isplativosti. Planiranje projekta (aktivnosti, rokovi, troškovi). Sastavljanje projektnog tima. Realizacija projekta. Praćenje troškova i rokova. Upravljanje vremenom, promjenama i rizicima. Rješavanje problema. Faktori uspjeha. Zatvaranje projekta. Specifičnosti EU projekata. Primjeri dobre prakse.

Osnovni podaci
MI8 (S3)

Kako do EU projekta?

Vrste EU projekata. Izvori financiranja. Životni ciklus projekta. Elementi projektne prijave. Metodologija za vođenje projekata. Uloge u projektu. Faktori uspjeha. Primjeri dobre prakse. Pravni i financijski aspekti. Dokumentiranje i izvješćivanje.

Osnovni podaci
MI7 (S3)

Načela uključivog društveno odgovornog poduzetništva i poslovanja

Koncept društveno odgovornog poslovanja. Mogućnosti praktične implementacije koncepta društveno odgovornog poslovanja. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja. Koncept socijalnog/društvenog poduzetništva. Mogućnosti praktične implementacije koncepta socijalnog/društvenog poduzetništva. Primjeri dobre prakse socijalnog/društvenog poduzetništva. EU projekti u kontekstu društveno odgovornog poslovanja i socijalnog/društvenog poduzetništva.

Osnovni podaci
MI4 (S3)

Samovrjednovanje u ustanovama za strukovno obrazovanje

Vrednovanje i samovrjednovanje. Indikatori kvalitete u obrazovanju. Samovrjednovanje i kultura kvalitete. Samovrjednovanje i samoanaliza pomoću posebno razvijenih upitnika. Timski rad i suradnja. Akcijska istraživanja. Samovrjednovanje, organizacijsko učenje i unapređivanje škola (zajednica učenja u školi). Uloga kritičkog prijatelja. Analiza procesa samovrednovanja.

Osnovni podaci
MT13 (S3)

Suradnja pri planiranju i osmišljavanju nastavničke prakse

Upoznavanje s prednostima i isprobavanje mogućih načina suradnje i razmjene znanja s drugim nastavnicima i školama. Praktični rad i primjeri dobre prakse.

Osnovni podaci
MT12 (S3)

Unapređenje digitalne kompetencije

Upoznavanje elemenata koji čine digitalnu kompetenciju, potrebnu za korištenje digitalnih tehnologija u životu, radu, komunikaciji i suradnji kao i pri učenju i poučavanju. Razvoj vlastite digitalne kompetencije potrebne za integraciju digitalnih tehnologija u svakodnevne aktivnosti na učinkovit, prikladan i kritički način. Osvještavanje važnosti poznavanja i primjene digitalnih tehnologija u suvremenom društvu i obrazovanju. Razumijevanje prednosti, mogućnosti i ograničenja digitalnih tehnologija. Razvijanje sposobnosti samoprocjene vlastitih digitalnih kompetencija i upravljanja njihovim razvojem. Razvijanje sposobnosti procjenjivanja i unapređenja digitalne kompetencije učenika i suradnika/drugih nastavnika.

Osnovni podaci
MT1 (S3)

Unapređenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja

Samoprocjena profesionalnih interesa, radnih vrijednosti, radnih potencijala, prostora za napredovanje, motivacije i potencijala za karijernom promjenom. Osvještavanje osobnih potencijala (ostvarenih i neostvarenih). Životni ciklus karijere. Faktori razvoja karijere. Osobna odgovornost karijere, rješavanje problema, donošenje karijernih odluka i promjena posla. Europass životopis. Digitalni portfelj. Osobni brending i upravljanje karijerom. Učinkovito upravljanje vremenom i prioritetima. Upravljanje stresom (kako se zauzeti za sebe, prevencija stresa, vrijeme kao resurs i „kradljivci“ vremena, moć pozitivnog razmišljanja, harmonija privatnog i poslovnog života, kvalitetna organizacija slobodnog vremena, relaksacija i sl.).

Osnovni podaci