Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI1 (S1)

Modul za pripravnike

Cilj modula

Jačanje kompetencija pripravnika za polaganje stručnog ispita.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 12 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 18 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s programom polaganja stručnog ispita, odredbama zakonskih i podzakonskih akata, pravilima i formom pisanog dijela stručnog ispita, načinom pisanja pisane priprave za nastavni sat, izvedbom nastavnog sata te načinom polaganja usmenog dijela stručnog ispita.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● napisati pisani dio stručnog ispita poštujući stručno-metodička pravila;
● izvesti nastavni sat poštujući pedagoško-metodičko-didaktička pravila;
● poznavati Ustav RH, zakonske i podzakonske propise vezane za rad nastavnika.

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
0,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja