Repozitorij

JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA / SURADNJA S DIONICIMA TRŽIŠTA RADA

MT 6 - Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena

UNAPRJEĐENJE KULTURE KVALITETE / RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE