Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI4 (S3)

Samovrjednovanje u ustanovama za strukovno obrazovanje

Cilj modula

Osposobiti nastavnike u provedbi procesa samovrednovanja realističnom i metodološki jasno definiranom samoanalizom vlastitoga rada, kako bi bolje prepoznali svoje razvojne potrebe i unaprijedili odgojno-obrazovni proces.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

2 Kreditni bodovi
min 30 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 30 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Vrednovanje i samovrjednovanje. Indikatori kvalitete u obrazovanju. Samovrjednovanje i kultura kvalitete. Samovrjednovanje i samoanaliza pomoću posebno razvijenih upitnika. Timski rad i suradnja. Akcijska istraživanja. Samovrjednovanje, organizacijsko učenje i unapređivanje škola (zajednica učenja u školi). Uloga kritičkog prijatelja. Analiza procesa samovrednovanja.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● izvršiti samovrjednovanje – uočiti vlastite prednosti, nedostatke i mogućnosti;
● koristiti alate za samovrjednovanje svog rada;
● podržati i sudjelovati u dijalogu o ciljevima, prioritetima i kriterijima kvalitete na razini razreda i škole;
● kontinuirano i aktivno pratiti svoj rad i planirati vlastiti napredak.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
2 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja