Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI12 (S3)

Kibernetička sigurnost

Cilj modula

Stjecanje znanja o sigurnosnim politikama (povjerljivost, integritet, dostupnost), ključnim pojmovima i konceptima povezanim sa zakonodavstvom u području kibernetičke sigurnosti, o kriptografiji i suvremenim tehnikama enkripcije te razmatranje pristupa za upravljanje rizicima i zaštiti poslovanja, osobnih podataka. uređaja i okoline.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1,5 Kreditni bodovi
min 15 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 45 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Uvod u sigurnost, upravljanje pristupom i sigurnost razvoja softvera; Planiranje kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe; Upravljanje informacijskom sigurnošću i upravljanje rizikom; Pravni propisi i usklađenost; Kriptografija; Sigurnosna arhitektura i dizajn; Telekomunikacije i sigurnost mreže.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Raspraviti o ključnim konceptima kibernetičke sigurnosti i načelu njihova rada
● Nabrojiti korake za izradu sustava upravljanja pristupom
● Opisati životni ciklus razvoja softvera
● Razlikovati uloge i odgovornosti povezane s kibernetičkom sigurnosti
● Opisati razlike između oporavka od katastrofe i kontinuiteta poslovanja nakon katastrofe
● Opisati najbolje prakse koje olakšavaju implementaciju oporavka od katastrofe
● Objasniti osnove kriptografije te suvremene tehnike enkripcije podataka
● Analizirati hardver, softver, komponente mreže i njihove međusobne odnose s ciljem postizanja sigurnosti sustava
● Opisati različite sigurnosne modele te rješenja za umrežavanje i otklanjanje sigurnosnih problema

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
0,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
1,5 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja