Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT8 (S2)

Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za ravnatelje)

Cilj modula

Kroz partnerski odnos osnažiti kompetentnost ravnatelja kao čelne osobe u školi za implementiranje svih važnijih zahtjeva poslodavaca i lokalne zajednice te komuniciranje potreba škole poslodavcima i lokalnoj zajednici.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 8 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 22 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Poduzetničke kompetencije ravnatelja i uspostava aktivne komunikacije s poslodavcima. Zajedničke suradnje s tvrtkama i zajednicom kako bi se stekla praktična znanja i vještine potrebna za razvoj škole i lokalne zajednice. Obostrani razvoj novih ideje kroz aktivnosti suradničkog odnosa koji za svrhu ima zajedničku viziju, ciljeve, vrijednosti i principe suradnje. Iskorištavanje resursa i pomoć gospodarskoga subjekta u edukaciji i usavršavanju nastavnika i uspostava sustava praćenja nastavnika tijekom i nakon usavršavanja kod poslodavca. Izgrađivati ljudske kapacitete i razvijati strategiju škole na način da predstavljaju održivu multi-partnersku poslovnu i tehnološku potporu gospodarstvu i lokalnoj zajednici. Razvijanje komunikacijskih i marketinških vještina u praksi kroz konkretne situacije komunikacije s tvrtkama i poslodavcima. Razvijanje niza prenosivih vještina, kao što su inicijativnost, organizacijska i komunikacijska umijeća, sposobnost odlučivanja, poznavanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i snalaženje u društvu u suradnji s poslodavcima i lokalnom zajednicom.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● izraditi jasnu strategiju suradnje kroz definiranje zajedničke vizije, ciljeva, vrijednosti i principa na kojima se zasniva suradnja;
● upravljati procesima komunikacije, interakcije, suradnje i partnerstva s tvrtkama i širom društvenom zajednicom;
● upravljati procesom praćenja nastavnika tijekom i nakon usavršavanja kod poslodavca;
● primijeniti marketinške principe s naglaskom na promotivne aktivnosti i odnose s javnošću.

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
0,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja