Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI12 (S3)

Kibernetička sigurnost

Uvod u sigurnost, upravljanje pristupom i sigurnost razvoja softvera; Planiranje kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe; Upravljanje informacijskom sigurnošću i upravljanje rizikom; Pravni propisi i usklađenost; Kriptografija; Sigurnosna arhitektura i dizajn; Telekomunikacije i sigurnost mreže.

Osnovni podaci
MI11 (S3)

Kolegijalno opažanje nastave

Vrjednovanje obrazovanja i nastave; Kolegijalno opažanje nastave; Organizacija opažanja nastave u školi; Faze opažanja nastavnog procesa; Opažanje nastave i profesionalni razvoj nastavnika; Instrumenti za opažanje i samoanalizu nastavnog procesa.

Osnovni podaci
MI10 (S3)

Osnove menadžmenta i menadžerske vještine

Uvod u menadžment. Pojam, vrste i ostale odrednice menadžmenta. Određenje i važnost menadžerskih vještina. Vještine planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole. Vještine upravljanja ljudskim resursima, komuniciranja i odlučivanja. Osnove marketinga i financijskog poslovanja. Upravljanje promjenama. Upravljanje kvalitetom. Strateški menadžment. Specifičnosti menadžmenta u obrazovanju.

Osnovni podaci
MI9 (S3)

Priprema i provedba EU projekata

Metodologija za vođenje projekata. Predprojektna faza. Kriteriji vrednovanja projektne prijave. Analiza isplativosti. Planiranje projekta (aktivnosti, rokovi, troškovi). Sastavljanje projektnog tima. Realizacija projekta. Praćenje troškova i rokova. Upravljanje vremenom, promjenama i rizicima. Rješavanje problema. Faktori uspjeha. Zatvaranje projekta. Specifičnosti EU projekata. Primjeri dobre prakse.

Osnovni podaci
MI8 (S3)

Kako do EU projekta?

Vrste EU projekata. Izvori financiranja. Životni ciklus projekta. Elementi projektne prijave. Metodologija za vođenje projekata. Uloge u projektu. Faktori uspjeha. Primjeri dobre prakse. Pravni i financijski aspekti. Dokumentiranje i izvješćivanje.

Osnovni podaci
MI7 (S3)

Načela uključivog društveno odgovornog poduzetništva i poslovanja

Koncept društveno odgovornog poslovanja. Mogućnosti praktične implementacije koncepta društveno odgovornog poslovanja. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja. Koncept socijalnog/društvenog poduzetništva. Mogućnosti praktične implementacije koncepta socijalnog/društvenog poduzetništva. Primjeri dobre prakse socijalnog/društvenog poduzetništva. EU projekti u kontekstu društveno odgovornog poslovanja i socijalnog/društvenog poduzetništva.

Osnovni podaci
MI4 (S3)

Samovrjednovanje u ustanovama za strukovno obrazovanje

Vrednovanje i samovrjednovanje. Indikatori kvalitete u obrazovanju. Samovrjednovanje i kultura kvalitete. Samovrjednovanje i samoanaliza pomoću posebno razvijenih upitnika. Timski rad i suradnja. Akcijska istraživanja. Samovrjednovanje, organizacijsko učenje i unapređivanje škola (zajednica učenja u školi). Uloga kritičkog prijatelja. Analiza procesa samovrednovanja.

Osnovni podaci
MT13 (S3)

Suradnja pri planiranju i osmišljavanju nastavničke prakse

Upoznavanje s prednostima i isprobavanje mogućih načina suradnje i razmjene znanja s drugim nastavnicima i školama. Praktični rad i primjeri dobre prakse.

Osnovni podaci
MT12 (S3)

Unapređenje digitalne kompetencije

Upoznavanje elemenata koji čine digitalnu kompetenciju, potrebnu za korištenje digitalnih tehnologija u životu, radu, komunikaciji i suradnji kao i pri učenju i poučavanju. Razvoj vlastite digitalne kompetencije potrebne za integraciju digitalnih tehnologija u svakodnevne aktivnosti na učinkovit, prikladan i kritički način. Osvještavanje važnosti poznavanja i primjene digitalnih tehnologija u suvremenom društvu i obrazovanju. Razumijevanje prednosti, mogućnosti i ograničenja digitalnih tehnologija. Razvijanje sposobnosti samoprocjene vlastitih digitalnih kompetencija i upravljanja njihovim razvojem. Razvijanje sposobnosti procjenjivanja i unapređenja digitalne kompetencije učenika i suradnika/drugih nastavnika.

Osnovni podaci
MT1 (S3)

Unapređenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja

Samoprocjena profesionalnih interesa, radnih vrijednosti, radnih potencijala, prostora za napredovanje, motivacije i potencijala za karijernom promjenom. Osvještavanje osobnih potencijala (ostvarenih i neostvarenih). Životni ciklus karijere. Faktori razvoja karijere. Osobna odgovornost karijere, rješavanje problema, donošenje karijernih odluka i promjena posla. Europass životopis. Digitalni portfelj. Osobni brending i upravljanje karijerom. Učinkovito upravljanje vremenom i prioritetima. Upravljanje stresom (kako se zauzeti za sebe, prevencija stresa, vrijeme kao resurs i „kradljivci“ vremena, moć pozitivnog razmišljanja, harmonija privatnog i poslovnog života, kvalitetna organizacija slobodnog vremena, relaksacija i sl.).

Osnovni podaci