Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI11 (S3)

Kolegijalno opažanje nastave

Cilj modula

Cilj je modula razviti vještine nastavnika te ih senzibilizirati za kolegijalno opažanje nastave u kontekstu širega koncepta kvalitetne nastave te vrjednovanja obrazovanja i nastavnoga procesa. Namjera je da se aktivnostima u okviru modula nastavnici osposobe za primjenu kolegijalnog opažanja nastave u svojem profesionalnom okruženju.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

2 Kreditni bodovi
min 15 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 30 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Vrjednovanje obrazovanja i nastave; Kolegijalno opažanje nastave; Organizacija opažanja nastave u školi; Faze opažanja nastavnog procesa; Opažanje nastave i profesionalni razvoj nastavnika; Instrumenti za opažanje i samoanalizu nastavnog procesa.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Prikazati temeljne odrednice vrjednovanja obrazovanja i nastave;
● Opisati i objasniti kontekst i načela za kolegijalno opažanje nastave;
● Opisati i objasniti organizaciju opažanja nastave u školi;
● Primijeniti, u neposrednoj situaciji, faze opažanja nastavnog procesa;
● Analizirati i vrjednovati opažanje nastave u kontekstu profesionalnog razvoja nastavnika;
● Vrjednovati i primijeniti instrumente za opažanje i samoanalizu nastavnog procesa.

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
1 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
2 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

Predavač: dr. sc. Marko Turk Vrijeme održavanja: od 19. siječnja do 12. veljače 2021. godine Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina. Opis edukacije: Cilj je modula razviti vještine nastavnika te ih senzibilizirati za kolegijalno opažanje nastave u kontekstu širega koncepta kvalitetne nastave te vrjednovanja obrazovanja i nastavnoga procesa. Namjera je da se aktivnostima u okviru modula nastavnici osposobe za primjenu kolegijalnog opažanja nastave u svojem profesionalnom okruženju.

Datum:

19/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

60 sati

Vrijeme edukacije:

10:00