Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI10 (S3)

Osnove menadžmenta i menadžerske vještine

Cilj modula

U okviru ovog modula ravnatelji, stručni suradnici i nastavnici strukovnih predmeta upoznat će se s osnovama suvremenog menadžmenta, s naglaskom na menadžerske vještine potrebne u svakodnevnom radu i poslovanju škole.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 48 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 63 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Uvod u menadžment. Pojam, vrste i ostale odrednice menadžmenta. Određenje i važnost menadžerskih vještina. Vještine planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole. Vještine upravljanja ljudskim resursima, komuniciranja i odlučivanja. Osnove marketinga i financijskog poslovanja. Upravljanje promjenama. Upravljanje kvalitetom. Strateški menadžment. Specifičnosti menadžmenta u obrazovanju.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● voditi, planirati, organizirati i kontrolirati raznovrsne procese u svakodnevnom radu te donositi odluke;
● upravljati ljudskim resursima i adekvatno komunicirati;
● primijeniti osnovna financijska i marketinška znanja u poslovanje škole;
● interpretirati odrednice strateškog menadžmenta, upravljanja promjenama i upravljanja kvalitetom;
● primijeniti ostala stečena znanja u poslovanje škole u promjenjivom okruženju i izazovima suvremenog društva.

Način vrednovanja

2,5 Vođena edukacija
0,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja