Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT11 (S1)

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje

Cilj modula

Jačati kompetencije nastavnika za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje kako bi jasno definirali ciljeve i obrazovne ishode koje žele postići i utvrdili što učenici znaju i mogu<

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Sustav vrednovanja (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog). Formativno i sumativno vrednovanje. Ishodi učenja. Metode provjere znanja i elementi ocjenjivanja. Praćenje razvoja kompetencija, stavova i interesa učenika.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● vrednovati ishode učenja;
● primjenjivati različite metode, tehnike i oblike praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika s obzirom na potrebe učenika;
● kreirati mjerne instrumente praćenja i ocjenjivanja znanja, spoznajnih, psihomotoričkih i socijalnih vještina, samostalnosti i odgovornosti učenika;
● pratiti razvoj kompetencija, stavova i interesa učenika;
● razlikovati i primjenjivati formativno i sumativno vrednovanje, odnosno vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog;
● provoditi vrednovanje i ocjenjivanje poštujući učenikovu osobnost, potičući učenikovo samopouzdanje i osjećaj napredovanja.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE UZ POTPORU DIGITALNE TEHNOLOGIJE Cilj online stručnog skupa je jačati pedagoške i specifične kompetencije nastavnika uz korištenje informacijsko–komunikacijske tehnologije potrebne za realizaciju postavljenih ishoda učenja predmeta struke. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Sanja Arambašić, mr. sc.

Datum:

11/11/2020

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

72 sata

Vrijeme edukacije:

10.00

Opis edukacije:

PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE Sustav vrednovanja (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog). Formativno i sumativno vrednovanje. Ishodi učenja. Metode provjere znanja i elementi ocjenjivanja. Praćenje razvoja kompetencija, stavova i interesa učenika. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Julijana Šijić

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Škola za modu i dizajn, Zagreb

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00