Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI5 (S1)

Primjena IKT-a u učenju i poučavanju strukovnih predmeta

Cilj modula

Razvoj kompetencija potrebnih za svrhovitu primjenu informacijsko – komunikacijskih tehnologija u učenju i poučavanju.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Polaznici će se upoznati s mogućnostima i principima korištenja IKT-a u odgoju i obrazovanju. Razvijat će kompetencije potrebne za primjenu IKT-a u nastavnom procesu uz dobro razumijevanje njegovih pedagoških mogućnosti i ograničenja. Razvijat će osviještenost o potrebi integracije digitalne tehnologije, kao i sposobnosti upravljanja procesom integracije digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovni proces. Osvijestit će važnost svrhovite primjene IKT-a, kritičkog pristupa njegovom korištenju te odabira prikladne tehnologije za određenu skupinu učenika i nastavne aktivnosti, uz ostvarivanje planiranih ishoda učenja.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● objasniti pedagoške specifičnosti i principe korištenja IKT-a u učenju i poučavanju;
● identificirati različite digitalne alate i okruženja te analizirati njihove karakteristike i mogućnosti primjene u nastavi;
● svrhovito primjenjivati IKT u vlastitoj pedagoškoj praksi za unapređenje procesa učenja i poučavanja u skladu sa suvremenim pristupima učenju i poučavanju.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja