Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MT13 (S3)

Suradnja pri planiranju i osmišljavanju nastavničke prakse

Cilj modula

Potaknuti suradnju i razmjenu dobre prakse između nastavnika, ali i škola, pri planiranju, osmišljavanju i provođenju nastavničke prakse.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 16 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 14 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Upoznavanje s prednostima i isprobavanje mogućih načina suradnje i razmjene znanja s drugim nastavnicima i školama. Praktični rad i primjeri dobre prakse.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● razlikovati različite oblike suradnje te razmjene dobre prakse i znanja među nastavnicima i školama;
● analizirati prednosti i izazove suradnje i razmjene s drugim nastavnicima i školama za vlastitu nastavničku praksu i za kvalitetu učenja i poučavanja u školi;
● osmisliti moguće oblike suradnje s drugim nastavnicima i školama u vlastitoj praksi i praksi škole;
● sudjelovati u razmjeni iskustava i znanja s drugim nastavnicima i školama;
● vrednovati vlastitu praksu suradnje i razmjene znanja.

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
0,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja