Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI6 (S1)

Društveno korisno učenje

Inoviranje nastavnog procesa kroz društveno korisno učenje. Aktivno učenje. Konkretizacija nastavnih sadržaja na rješavanje konkretnog društvenog problema. Timski rad. Poticanje kritičkog razmišljanja. Povezanost društveno korisnog učenja s projektnom nastavom. Mogućnosti implementacije društveno korisnog učenja kroz različite nastavne predmete i među predmetne teme s naglaskom na praktičnu nastavu i stručnu praksu. Osmišljavanje projekta: istraživanje potreba zajednice (interesnih grupa) i odabir partnera u zajednici. Razvijanje vještina, za pronalazak izvora i tehničke pomoći za rješavanje stvarnog društvenog problema odnosno zadovoljenje društvene potrebe. Primjeri dobre prakse. EU projekti i društveno korisno učenje.

Osnovni podaci
MI5 (S1)

Primjena IKT-a u učenju i poučavanju strukovnih predmeta

Polaznici će se upoznati s mogućnostima i principima korištenja IKT-a u odgoju i obrazovanju. Razvijat će kompetencije potrebne za primjenu IKT-a u nastavnom procesu uz dobro razumijevanje njegovih pedagoških mogućnosti i ograničenja. Razvijat će osviještenost o potrebi integracije digitalne tehnologije, kao i sposobnosti upravljanja procesom integracije digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovni proces. Osvijestit će važnost svrhovite primjene IKT-a, kritičkog pristupa njegovom korištenju te odabira prikladne tehnologije za određenu skupinu učenika i nastavne aktivnosti, uz ostvarivanje planiranih ishoda učenja.

Osnovni podaci
MI3 (S1)

Jačanje andragoških kompetencija

Modul će obuhvaćati sljedeće cjeline:
 Pristup obrazovanju odraslih – funkcije i specifičnosti područja obrazovanja odraslih i njegova važnosti u društvenom kontekstu, u usporedbi s drugim kontekstima, ali i u širem međunarodnom okviru;
 Učenje i poučavanje odraslih – specifičnosti motivacijskog, psihološkog i društvenog učenja odraslih;
 Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih – teorijski principi;
 Komunikacija te glavne teorije grupne dinamike;
 Metode obrazovanja odraslih – široki spektar metoda u poučavanju odraslih i njihova primjena;
 Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih – faze planiranja (uključujući razvoj kurikuluma), organizacije, implementacije i ocjenjivanja u andragoškom ciklusu.

Osnovni podaci
MI2 (S1)

Razvoj kompetencija za razvoj stručnih sadržaja i sadržaja za poučavanje

Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s osnovnim principima izrade obrazovnog sadržaja od analize potreba, korisnika i konteksta, do alata i tehničkih aspekata izrade sadržaja u digitalnom formatu. Istražit će i isprobati različite alate za izradu digitalnih sadržaja, te osmisliti i praktično izrađivati manje dijelove sadržaja. Polaznike će se prilikom osmišljavanja i izrade sadržaja poticati na primjenu suvremenih pristupa učenju i poučavanju. Mogućnosti izrade i ponovnog korištenja otvorenih obrazovnih resursa te različiti modeli licenciranja izrađenih obrazovnih materijala.

Osnovni podaci
MI1 (S1)

Modul za pripravnike

Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s programom polaganja stručnog ispita, odredbama zakonskih i podzakonskih akata, pravilima i formom pisanog dijela stručnog ispita, načinom pisanja pisane priprave za nastavni sat, izvedbom nastavnog sata te načinom polaganja usmenog dijela stručnog ispita.

Osnovni podaci
MT11 (S1)

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje

Sustav vrednovanja (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog). Formativno i sumativno vrednovanje. Ishodi učenja. Metode provjere znanja i elementi ocjenjivanja. Praćenje razvoja kompetencija, stavova i interesa učenika.

Osnovni podaci
MT10 (S1)

Upravljanje razredom

Strategije odgoja. Metode, postupci i načini aktiviranja učenika važnih u razvoju socijalizacije i individualizacije. Metode, postupci i načini osiguravanja rada učenika u organiziranom, poticajnom i produktivnom okruženju. Stvaranje uvjeta za sigurno i multikulturalno okruženje za učenje te okruženje u kojem se poštuje različitost. Nenasilno rješavanje sukoba i poticanje pozitivnih oblika ponašanja, vještine medijacije. Poticanje suradnje i timskog rada.

Osnovni podaci
MT5 (S1)

Odgojno-obrazovni rad s darovitim učenicima

Procjena osobina i identifikacija darovitih učenika. Izrada individualiziranih programa za darovite učenike. Unapređenje mentorskog rada nastavnika i stručnih suradnika s darovitim učenicima. Poznavanje i primjena metoda i oblika rada prilagođenih za rad s darovitim učenicima. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje darovitih učenika.

Osnovni podaci
MT4 (S1)

Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama

Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama – inkluzivno obrazovanje. Prepoznavanje vrsta teškoća. Postupci individualizacije za učenike s teškoćama – način pružanja podrške. Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s teškoćama. Suradnja s roditeljima. Prava učenika s teškoćama.

Osnovni podaci
MT3 (S1)

Planiranje nastave i metodike nastavnog procesa u strukovnom obrazovanju

Strategije obrazovanja. Strategije poučavanja. Strategija doživljaja, iskustveno učenje i refleksija. Strategija stvaranja. Motivacija. Razvoj metakognitivnih vještina, kritičkog i kreativnog mišljenja. Suradničko učenje. Stilovi učenja i višestruke inteligencije. Planiranje nastavnog procesa. Nove tehnologije u nastavi.

Osnovni podaci
MT2 (S1)

Unapređivanje pedagoških kompetencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Izazovi u vlastitoj pedagoškoj praksi. Načini motiviranja učenika. Pristupi i metode poučavanja. Planiranje obrazovnog procesa.

Osnovni podaci