Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI8 (S3)

Kako do EU projekta?

Cilj modula

Upoznavanje s vrstama EU projekata, izvorima financiranja, fazama i životnim ciklusom projekata, elementima projektne prijave i ulogama na projektu.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1,5 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 21 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Vrste EU projekata. Izvori financiranja. Životni ciklus projekta. Elementi projektne prijave. Metodologija za vođenje projekata. Uloge u projektu. Faktori uspjeha. Primjeri dobre prakse. Pravni i financijski aspekti. Dokumentiranje i izvješćivanje.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● razlikovati vrste projekata s obzirom na izvore financiranja;
● opisati dinamiku životnog ciklusa projekta;
● nabrojati metodologije za vođenje projekata;
● navesti elemente projektne prijave;
● definirati opći i specifični cilj projekta;
● identificirati faktore rizika;
● razlikovati uloge i odgovornosti u provođenju projekata s obzirom na pravni i financijski aspekt;
● sudjelovati u pripremi odgovarajuće projektne dokumentacije.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
0,25 Samostalne aktivnosti polaznika
0,25 Završno vrjednovanje
1,5 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

KAKO DO EU PROJEKTA? Polaznici će se upoznati s različitim vrstama EU projekata, izvorima financiranja, fazama i životnim ciklusom projekta, elementima projektne prijave i ulogama na projektu. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Predavač: doc. dr. sc. Kristina Petljak

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb

Trajanje edukacije:

45 sati

Vrijeme edukacije:

10.00

Opis edukacije:

Predavač: doc. dr. sc. Kristina Petljak, stručnjakinja za izradu poslovnih planova, pripremu i provođenje EU projekata. Zaposlena je kao docentica na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Posjeduje bogato iskustvo u evaluaciji, pripremi i vođenju EU projekata, te praktično iskustvo u izradi poslovnih planova za poduzetničke pothvate. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Opis edukacije: Stručni skup ima za cilj stjecanje i razvijanje kompetencija iz područja Europskih fondova, a biti će organiziran na način da će predavač provoditi predavanja s interaktivnom komunikacijom. Također će se koristiti grupni rad kao oblik rada gdje će polaznici na temelju stvarnog natječaja identificirati probleme za potrebe razrade vlastitog projektnog prijedloga. Kroz grupni rad, polaznici će izrađivati stablo problem i ciljeva. Edukacija planira i individualni rad polaznika radom kod kuće uz unaprijed dobivene upute. Rezultat edukacije ima za cilj osnaživanje za prijavu na dostupne EU projekte.

Datum:

18/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

45 sati

Vrijeme edukacije:

9:00