Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI8 (S3)

Kako do EU projekta?

Cilj modula

Upoznavanje s vrstama EU projekata, izvorima financiranja, fazama i životnim ciklusom projekata, elementima projektne prijave i ulogama na projektu.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1,5 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 21 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Vrste EU projekata. Izvori financiranja. Životni ciklus projekta. Elementi projektne prijave. Metodologija za vođenje projekata. Uloge u projektu. Faktori uspjeha. Primjeri dobre prakse. Pravni i financijski aspekti. Dokumentiranje i izvješćivanje.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● razlikovati vrste projekata s obzirom na izvore financiranja;
● opisati dinamiku životnog ciklusa projekta;
● nabrojati metodologije za vođenje projekata;
● navesti elemente projektne prijave;
● definirati opći i specifični cilj projekta;
● identificirati faktore rizika;
● razlikovati uloge i odgovornosti u provođenju projekata s obzirom na pravni i financijski aspekt;
● sudjelovati u pripremi odgovarajuće projektne dokumentacije.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
0,25 Samostalne aktivnosti polaznika
0,25 Završno vrjednovanje
1,5 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja