Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT2 (S1)

Unapređivanje pedagoških kompetencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Cilj modula

Cilj modula je osnažiti pedagoške kompetencije polaznika modula.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Izazovi u vlastitoj pedagoškoj praksi. Načini motiviranja učenika. Pristupi i metode poučavanja. Planiranje obrazovnog procesa.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Kritički analizirati nove pedagoške pristupe i metode te osmisliti metode vrednovanja u vlastitoj pedagoškoj praksi;
● Primijeniti nove pedagoške pristupe i metode u vlastitoj nastavi;
● Vrednovati i unaprjeđivati vlastitu pedagošku praksu;
● Riješiti optimalno konkretni problem u vlastitoj pedagoškoj praksi.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja