Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT3 (S1)

Planiranje nastave i metodike nastavnog procesa u strukovnom obrazovanju

Cilj modula

Osnažili postojeće i stjecati nove pedagoške i stručno metodičke kompetencije nastavnika, uočiti vezu između strategija učenja i poučavanja, višestrukih inteligencija i stilova učenja te njihov utjecaj na motivaciju i samostalnost učenika u učenju s naglaskom na praktičan pristup.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 30 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 60 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Strategije obrazovanja. Strategije poučavanja. Strategija doživljaja, iskustveno učenje i refleksija. Strategija stvaranja. Motivacija. Razvoj metakognitivnih vještina, kritičkog i kreativnog mišljenja. Suradničko učenje. Stilovi učenja i višestruke inteligencije. Planiranje nastavnog procesa. Nove tehnologije u nastavi.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Unaprjeđivati vlastitu pedagošku praksu u kontekstu strukovnog obrazovanja, struke i suvremenog društva (primijeniti teorijske spoznaje u vlastitoj nastavnoj praksi i razvijati svoj pristup);
● Preuzeti odgovornost za organizaciju, implementaciju i evaluaciju procesa učenja i poučavanja.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja