Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Mile Živčić, 30. listopada 2020. godine, upućuje sljedeći

JAVNI POZIV

za prijavu predavača za pripremu i provedbu webinara u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“

Održavanje webinara povezano je s Konceptom novog modela stručnog usavršavanja i njegovim tematskim modulima. Cilj pripreme i održavanja webinara je da se nastavnicima strukovnih predmeta omogući dodatno samostalno stručno usavršavanje u područjima njihova interesa. Webinari će doprinositi razvoju različitih kompetencija potrebnih strukovnim nastavnicima te kao poticaj za stalno stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje. Webinari moraju biti interaktivni, odnosno mora postojati mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije, što omogućava interakciju između predavača i sudionika koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija.

Predavači se prijavljuju putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. U prijavnom obrascu potrebno je ispuniti sve tražene segmente te priložiti pisani sadržaj u kojemu će biti razrađene teme i ishodi webinara,  u obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Uz prijavni obrazac autori prilažu i životopis u Europass formatu koji ne prelazi više od tri stranice i iz kojega je vidljivo profesionalno iskustvo autora te popis održanih webinara.

Rok za dostavu prijave: 18. studenoga 2020. godine do 16:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: skupovi@asoo.hr.

Nepotpune prijave, prijave koje nisu dostavljene kao pdf dokumenti u jednoj komprimiranoj (zip) datoteci te prijave izvan roka neće se razmatrati.

Na poveznici možete pronaći cjelokupni tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama. Prijava se OBVEZNO podnosi putem obrasca za prijavu predavača, uz popunjavanje Obrasca za razradu obrazovnih materijala. Prilikom razrade obrazovnih materijala potrebno je preuzeti tablicu modula za koji se sadržaj razrađuje te umetnuti tablicu na prvu stranicu Obrasca za razradu obrazovnih materijala s time da se sadržaj ne mijenja. Sve tablice modula moguće je pronaći na poveznici.

Ispis objave